Written by 14:55 Razgovori

Intervju: Charles Murray – Intelektualna ortodoksnost nestat će još u ovom desetljeću

Charles Murray američki je politolog, sociolog i pisac. Jedan je od vodećih znanstvenika na području društvenih znanosti posebno u domeni istraživanja inteligencije, sustava socijalne pomoći, klasnih razlika, kriminala i američkog zakonodavnog sistema. Najpoznatiji je po knjizi ‘The Bell Curve’ koju je napisao u ko-autorstvu s Richard J. Hernsteinom, a koja je izazvala velike kontroverze na međunarodnoj znanstvenoj sceni. Povodom objave svoje nove knjige ‘Human Diversity: The Biology of Gender, Race, and Class’ za Hereticu govori o suvremenim izazovima istraživanja bioraznolikosti te komentira prevalentnu društveno-političku klimu današnjice.

Zašto se po Vama ljudi/profesori/znanstvenici i dan danas protive ideji ljudske bioraznolikosti? Što ih najviše plaši?

Dvije stvari:

Prvo, priznavanje biološke raznolikosti (biodiverzitet) znači priznavanje važne uloge gena u određivanju osobnosti, sposobnosti i društvenog ponašanja. To je samo po sebi zastrašujuće. Ako je sve uzrokovano okolišem tada su mogućnosti za ljudsku savršenstvo i za savršenstvo ljudskih institucija neograničene. Ako geni igraju ulogu, savršenstvo je nemoguće i nejednakost će uvijek biti s nama, bez obzira na to koja politička ideologija pobijedila.

Drugo, biološka raznolikost podrazumijeva da će skupine ljudi biti nejednake, bilo da je riječ o spolovima, rasama ili pripadnicima društvenih klasa. Intelektualci automatski misle da to znači rangiranje skupina od superiornih do inferiornih. Takvo je gledište pogrešno – snopovi kvaliteta u ljudskim skupinama prekomplicirani su za to. Primjerice, jesu li Hrvati superiorniji od Norvežana, Grka, Kineza? Odgovor je: ‘U nekim pogledima da, u nekima ne. Ovisi o kojoj ljudskoj osobini govorite’. Prema mom iskustvu, nemoguće je uvjeriti ljude da razmišljaju na taj način.

Prisiljavanje svih da misle da su isti kao i drugi možda nije dobra strategija za uspjeh u bilo kojem području, kao što sugerira vaša nova knjiga. Što mislite, kako bi ljudi trebali tome pristupiti?

Mislim da je rješenje potpuno benigno: ljudi bi se trebali baviti onime što im pruža najviše užitka i zadovoljstva. Znanstveni dokazi su neumoljivi. Ljudi, kojima je ostavljeno pravo izbora, radije ulaze u zvanja za koja imaju najveće sposobnosti. Dakle, rješenje je uklanjanje umjetne zapreke za ulazak u zanimanja, maksimiziranje mogućnosti obrazovanja i osposobljavanja za sve te dopuštanje ljudima da rade što žele, bez obzira radi li se o tipičnom muškom ili ženskom zanimanju.

Paradoks rodne jednakosti pokazuje nam da, kada žene mogu slobodno birati (zanimanje, op. prev.) ne odlučuju se za tipično muška područja. Kako to objašnjavate?

Ako ste žena koja živi u siromašnoj zemlji, dobro su plaćeni poslovi oskudni i nalaze se u STEM poljima. Tada ćete, ako imate mogućnost obavljati STEM posao, vjerojatno ići u STEM područje zbog ekonomskih razloga, čak i ako vas to ne privlači. S druge strane, ako živite u bogatoj zemlji s obiljem dobro plaćenih poslova, vjerojatnije je da ćete se baviti područjem u kojem najviše uživate. S obzirom na različitu preferenciju poslova kod muškaraca i žena, to znači da će udio žena koje idu u STEM, u naprednim zemljama, vjerojatno biti manji nego u siromašnim zemljama.

U svjetlu nove epidemije koronavirusa čini se da virus različito utječe na različite etničke skupine – mislite li da bi to moglo imati neki potencijalni eugenski/disgenski učinak?

Prije samo nekoliko dana pitao sam osobu vrlo visoko pozicioniranu u američkoj javnozdravstvenoj administraciji o glasini da su istočni Azijati osjetljiviji na virus od ostalih. To je bio privatan razgovor između prijatelja. Odgovorio mi je na to jednom riječju: “Sranje”.

Koji je Vaš savjet za karijeru mladim predavačima i studentima koji žele istraživati temu ljudske biološke raznolikosti. Što biste učinili drugačije da možete početi iznova?

Bio bi to moj prvi izbor da imam 20 godina. To će biti izuzetno uzbudljivo tijekom sljedećih desetljeća. Zanemarite kontroverzu oko toga i uronite.

Vjerujete li da postoji nada u slobodu izražavanja u vezi s tim temama u budućnosti ili će se cenzura nastaviti?

Moje je mišljenje, za koje drugi misle da je previše optimistično, da će se intelektualna ortodoksnost srušiti tijekom ovog desetljeća. Znanost koja je napada naprosto je premoćna da bi otpor mogao trajati duže od toga.

Moje je mišljenje, za koje drugi misle da je previše optimistično, da će se intelektualna ortodoksnost srušiti tijekom ovog desetljeća. Znanost koja je napada naprosto je premoćna da bi otpor mogao trajati duže od toga.

Charles Murray

I posljednje pitanje… Profesor Flynn naglasio je u intervjuu da i ljevica i desnica imaju tendenciju cenzurirati kada su na poziciji moći. Mislite li da je to točno i zašto se to događa?

Ljudi s pristupom državnoj moći imaju tendenciju zloupotrebe te moći kako bi unaprijedili vlastitu agendu. To je univerzalni zakon upravljanja. U konačnici je to razlog zašto ostajem klasični liberal, usprkos njegovoj trenutnoj nepopularnosti.

Intervju obavila: Ivana Zlatarić

———————————————————————————————————————————————

Why do you think people / academics / scholars still to this day oppose the idea of human biodiversity? What scares them the most?

Two things: 

First, acknowledging biodiversity means acknowledging an important role for genes in determining personality, abilities, and social behavior. That in itself is scary. If everything is caused by the environment, then the possibilities for human perfectibility, and for the perfectibility of human institutions, is unlimited. If genes play a role, perfectibility is impossible and inequality will always be with us, no matter what political ideology wins out. 

Second, biodiversity means that groups of people will be unequal, whether they are sexes, races, or members of social classes. Intellectuals reflexively thinks this means ranking groups from superior to inferior. That view is wrong—the bundles of qualities in human groups are too complicated for that. For example, are Croatians superior to Norwegians? Greeks? Chinese? The answer is, “In some ways yes, in other ways no. It depends on what particular human trait you’re talking about.” In my experience, it is impossible to convince people to think that way.

Forcing everyone to think they’re the same as everyone else might not be a good strategy for success in any given field, as your new book suggests. How do you think people should approach this?

I think the solution is completely benign: People should pursue whatever gives them the most enjoyment and satisfaction. The scientific evidence is overwhelming that people, left free to choose, prefer to enter the vocations for which they have the greatest ability. So the solution is to remove artificial barriers to entering professions, maximize educational and training opportunities for everyone, and let people do what they want, regardless of whether it is a male-typical or a female-typical vocation.

Gender equality paradox teaches us that when women are free to choose they don’t go into typically male fields, how do you explain that?

If you are a woman who lives in a poor country well-paying jobs are scarce, those well-paying jobs are in STEM fields, and you have the ability to do a STEM job, you’re likely to go into a STEM field for economic reasons even if it doesn’t attract you. If instead you live in a rich country with an abundance of well-paying jobs, you are more likely to pursue the field you enjoy the most. Given the different profiles of job preferences for men and women, this means that the proportion of women who go into STEM in advanced countries is likely to be smaller than in poor countries.   

In the light of the new Coronavirus epidemic it seems that the virus is affecting different ethnic groups differently – do you think there might be some potential eugenic / dysgenic effect of this?

Just a few days ago, I asked a very senior person in America’s public health administration about the rumor that East Asians are more susceptible to the virus than others. This was a private conversation between friends. He gave me a one-word answer: “Bullshit.” 

What would your career advice be for young lecturers and students who want to pursue the topics of human biodiversity – what would you have done differently if you could start again?

It would be my own first choice if I were in my 20s. It’s going to be enormously exciting over the next decades. Ignore the controversy about it and plunge in. 

Do you believe that there is hope for freedom of expression regarding these topics in the future or that the censorship will continue?

My own view, which others think is far too optimistic, is that the intellectual orthodoxy will collapse over the course of this decade. The science assaulting it is just too powerful for resistance to hold out much longer than that.

My own view, which others think is far too optimistic, is that the intellectual orthodoxy will collapse over the course of this decade.

Charles Murray

And the last one… Professor Flynn stated in his interview that both right and left tend to censor when they are in positions of power, do you believe this to be true and why do you think it happens?

People who have access to the power of the state tend to abuse that power to advance their own agenda. That is a universal law of governance. And ultimately the reason why I remain a classical liberal despite its unpopularity at the moment. 

(Visited 632 times, 4 visits today)
Last modified: 19. 3. 2021.
Close