Written by 07:57 Razgovori

Intervju: James Flynn – Zašto su cenzurirali moju novu knjigu?

James Robert Flynn profesor je emeritus političkih znanosti na Sveučilištu Otago u Novom Zelandu. Poznat je po svojim istraživanjima inteligencije, a po njemu je Flynn Effect dobio ime. U kratkom intervjuu za Hereticu govori o tome zašto je njegova posljednja knjiga izazvala kontroverze te zašto ju je Emerald Press odbio objaviti.

Ni lijevi ni desni ne vjeruju u slobodu govora kad su na pozicijama moći’

Vaša zadnja knjiga “Obrana slobode govora: Sveučilište kao cenzor” izazvala je određene kontroverze i prije nego što je objavljena. Koji je po vama glavni razlog tako snažnih reakcija?

Glavni je razlog osjetljivost po pitanju saznavanja bilo čega što uznemiruje ljude koji imaju moć cenzuriranja. Siguran sam kako mnogi osjećaju da će poštena rasprava u knjizi o osnovnim pitanjima uznemiriti neke crnce, žene i razne sveučilišne odjele. Činjenica da je povučena pokazuje koliko je ispravni kazati da trenutna atmosfera guši slobodu govora.

Sveučilišta su uvijek više tragala za istinom nego za političkom korektnošću/socijalnom pravdom, ali čini se kako se to nedavno promijenilo (indoktrinacija umjesto obrazovanja, kao što kažete). Imaju li studenti, po vašem mišljenju, pravo da ne budu uvrijeđeni? Kako se borite s tim pitanjem kao predavač – jesu li se vaši studenti žalili zbog nečega što ste rekli?

Knjiga pokazuje da cenzura na sveučilištu seže u 19. stoljeće. Svatko ima pravo biti uvrijeđen. Međutim, pogotovo na sveučilištu, nemaju pravo koristiti to kao kriterij za ono o čemu se može raspravljati. Moje sveučilište je jedno od rijetkih koje se približava sveučilištu slobode govora pa sam tamo imao malo nevolja. To je (iskustvo, op. prev.) u suprotnosti s gubitkom dvaju poslova u karijeri zbog mojih gledišta – koja su bila previše prijateljska prema crncima (na američkom jugu) i zbog toga što sam demokratski socijalist (na sjeveru).

Što mislite da je prouzročilo promjenu paradigme od istine prema socijalnoj pravdi na sveučilištima?

Činjenica da je ljevica preuzela kontrolu nad (određenim) sveučilištima od desnice. Nažalost, ni jedni ni drugi ne vjeruju u slobodu govora kada imaju moć cenzurirati.

U vašoj knjizi navodite da su neka znanstvena polja više pod napadom od drugih, pogotovo u vaše područje ekspertize, a to je inteligencije, dok se, izgleda, društvene i rodne studije izvlače iz gotovo svega.

Ljudi u dva potonja polja mogu se izvući i s manje… Oni prije svega ne mogu dovesti u pitanje partijsku liniju (svojih, op. prev.) odjela.

Kako je došlo do toga da je danas nekorektno reći čak i najbanalnije stvari. Primjerice: ‘Da, neki su ljudi inteligentniji od drugih i to je zbog toga što (između ostalog) imaju različite socioekonomske ishode u životu?

Zato što smo ušli u doba hiper-egalitarizma. Došlo smo od ‘svatko zavrjeđuje moralnu zabrinutost’ (istina) do ‘ne postoje razlike među grupama’ (laž)

Što mislite kako bi se s tim pitanjima trebalo baviti u budućnosti? Ima li nade za slobodu govora i misli?

Samo s boljim obrazovanjem. Ne znam hoće li se to dogoditi.

————————————————————————————————————————————————-

Your latest book “In Defense of Free Speech: The University as Censor“ has started some controversies before it was even published.  What do you think was the main reason for such strong reactions?  

The main reason is the sensitivity about hearing anything that upsets people who have the power to censor.  I am sure that many will feel that the book’s frank discussion of basic issues will upset some blacks, women, and various academic departments.The fact it was pulled shows how right it is to say that the current atmosphere strangles free speech.

Universities were always after truth more than political correctness/ social justice, but it seems that this has changed recently (indoctrination instead of education as you say). Do students, in your opinion, have the right not to be offended? And how do you tackle this issue as a lecturer – have you ever had some students complain about some of the things you said?  

The book shows that university censorship goes far back into the 19th century.  Anyone has the right to be offended.  But, particularly at university, they have not got the right to use that as a criterion for what can be discussed.  My university is one of the few that approximates a free speech university and I have had little trouble here.  This contrasts with my losing two jobs early in my career  because of my views:  too friendly to blacks (in the American South) – and being a democratic socialist  (in the North).

What do you think caused this paradigm shift from truth to social justice in universities?  

The fact that the left took control off the universities (certain universities) from the right.  Sadly neither really believes in free speech when they have the power to censor.

In your book you talk about some scientific fields being more under attack than others, especially your area of expertise, which is intelligence, while social and gender studies seem to get away with almost anything.

People in these latter two fields can get away with even less… They above all cannot call into question the departments party line.

How did it happen that in these days it is incorrect to say even the most banal things like – yes, some people are more intelligent than others, and it is because of that (among other things) that they have different socioeconomic outcomes in life?  

Because we have entered an age of hyper- egalitarianism.  We have gone from ‘everyone is worthy of moral concern’ (true) to ‘there are no group differences’ (false).

How do you think these issues should be dealt with in future? Is there hope for freedom of speech and thought?  

Only with much better education – whether that will happen I do not know.

Pogledajte video u kojem prof. Flynn govori o svojoj novoj knjizi:

(Visited 420 times, 1 visits today)
Last modified: 16. 3. 2021.
Close